SaKS over Edunamics

Een testimonial van Helma van der Hoorn (CvB)

SaKS over Edunamics
  • Helma van der Hoorn (1973),
  • College van Bestuur SaKS te Alkmaar
  • 14 scholen, 4.000 leerlingen
  • Klant Edunamics sinds 2012

 

Saks, een schoolbestuur in ontwikkeling naar 2020

Sinds 2014 zetten de scholen van SaKS in op ‘De Beweging naar SAKS 2020’. Ik vind het mijn opdracht om in de rol van bestuurder, het onderwijs wezenlijk te verbeteren en te helpen bij de transformatie. Zoals velen ook zien en ervaren, verandert de maatschappelijke context en gaan ontwikkelingen snel, waarmee de kanteling naar een nieuwe werkelijkheid is ingezet. Het aansluiten op de individuele (leer) ontwikkelbehoefte van het kind is hierin de belangrijkste opdracht voor het onderwijs en daarmee voor mij en SaKS.

Op dit moment richt de aandacht van SaKS zich met name op de leerkracht en de wijze waarop ze zelf het onderwijs vorm kunnen geven. Onder het mom: heb het lef, pak de ruimte zijn nu veel leerkrachten van SaKS bezig met de zoektocht en vertaling van hun eigen werk naar de missie en visie  van SaKS. Elke leerkracht krijgt de ruimte om het onderwijs anders vorm te geven en passend te maken op de ontwikkeling van het individuele kind. Ik zie vaak dat dit een worsteling voor de mensen is en dat loslaten van het bestaande moeilijk is. Maar door actief aandacht te geven,  geeft het leerkrachten ook ruimte voor experimenten en talentontwikkeling. De leerlingen van SaKS merken inmiddels ook dat het onderwijs voor hen in beweging is en hen helpt.

SaKS heeft in de afgelopen twee jaar ingezet om de randvoorwaarden voor deze ruimte ook te creëren.

Saks en Edunamics

‘Ik maakte voor het eerst kennis met Edunamics op het moment dat ik net als bestuurder bij SaKS was aangetreden. Al in het eerste gesprek werd ik door hen geprikkeld om mijn eigen ideeën en ambities nog duidelijker te profileren en leidend te laten zijn voor de koers die ik met SaKS op wilde.’

‘En hoewel de financiële situatie van SaKS aanvankelijk kwetsbaar was, werd me weer duidelijk dat dit alleen maar kon worden verbeterd vanuit de aansluiting op mijn sturingsfilosofie. Voor mij was dat ook het moment waarop ik bewust met Edunamics ben gaan samenwerken. Voor mij betekende dit bijvoorbeeld dat, als je zegt dat je grote zeggenschap van scholen belangrijk vindt, je ook een begrotingssystematiek moet ontwikkelen die daarbij past en die de scholen duidelijke ruimte voor eigen beleidskeuzes biedt. Niks dichtgetimmerd, maar open. Edunamics heeft ervoor gezorgd dat die twee zaken op elkaar zijn aangesloten (en nog steeds zo werken) zonder de grip te verliezen voor mij of de directeuren.

In die lijn heeft Edunamics de totstandkoming van het strategische beleidsplan ook aangestuurd en begeleid. Daarmee hebben ze ons onder andere handvatten gegeven om de ingezette beweging te kunnen monitoren.

Aanpak Edunamics

Door de ondersteuning van Edunamics ben ik nog meer gaan inzien dat je eerst je missie en visie, maar vooral je eigen sturingsfilosofie scherp moet hebben, voordat je verder gaat met de organisatieontwikkeling op andere terreinen. Dan pas kun je andere aspecten als bijvoorbeeld de bedrijfsvoering en HRM beleid hier goed op laten aansluiten.

‘Bij Edunamics is men is staat om echt goed te luisteren naar wat de bestuurder zelf beweegt. Ze zorgen dat je dit beeld verder aanscherpt, ze bevragen me echt kritisch, laten me het doorleven. Ook als dat leidt tot ongemakkelijke vragen. Hierdoor ben ik in staat om dit consistent voor te leven als bestuurder en consistent door te laten werken in de hele organisatie. Hierop steeds kunnen aansluiten met maatwerk, dat vind ik een kunst en dat doen zij.

Opbrengsten

Zonder Edunamics was ik niet begonnen met het schrijven van mijn sturingsfilosofie, en weet ik niet waar ik dan nu gestaan had. Vanuit die filosofie hebben ze mij, de directeuren en mensen van het stafbureau steeds geholpen om de dragers van het strategisch beleid ook tactisch vorm te geven. Daarmee hebben ze een bouwwerk voor ons neergezet waarmee we voldoende handvatten (grip) hebben om invulling te geven aan die nieuwe beweging in het onderwijs. Hierdoor is het voor ons mogelijk om de dingen te doen, die we graag willen. Het is een consistent verhaal en daarmee blijft het duidelijk voor al mijn collega’s die dit onderwijs nu vormgeven.

Tip voor andere bestuurders

Wanneer je als bestuurder net even anders kijkt naar het onderwijs, uit visie wilt handelen en wilt excelleren, helpt Edunamics bij het consistent maken ervan binnen het hele schoolbestuur. (energie-beweging-borging). Sta open om een stevige spiegel voorgeschoteld te krijgen en goed te worden bevraagd (op een veilige wijze ook de ongemakkelijke vragen), maar ga dan goed aan de slag.

Daarnaast loopt Edunamics voorop om nieuwe thema’s ook strategisch en tactisch vorm te geven. Daar denken ze nu al over na, nog voordat we ons er allemaal op storten in het onderwijsveld.