055-201 8836 info@edunamics.nl

Ontwikkelkracht bestuursbureau belangrijk voor succes nieuwe koers.

Veel schoolbesturen in het PO en VO zetten in op een nieuwe koers voor hun leerlingen en scholen met als doel het onderwijs steeds meer aan te laten sluiten op de individuele leerbehoefte en talenten.  Veelal betekent dit binnen een schoolbestuur een verandering in denken en doen. Vanuit de sturingsfilosofie komt die veranderopdracht decentraal te liggen bij de schoolteams en individuele leerkrachten. Om hen in staat te stellen deze nieuwe opdracht/rol te vervullen wordt ook extra geleund op de capaciteit en kwaliteit van de ondersteunende organisatie, het bestuursbureau. Die is daar niet altijd klaar voor terwijl ze juist een heel belangrijke voorbeeldrol speelt.

Wij ervaren in onze praktijk dat een nieuwe koers leidt tot veel aanpassingen van strategische beleidsdoelen. Ondersteunend beleid op het gebied van onder andere HR, huisvesting en bedrijfsvoering moet worden geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe strategische richting. Het is belangrijk om te kijken welke kwaliteit en capaciteit binnen het bestuursbureau nodig is om de verandering te kunnen ondersteunen. We zien regelmatig dat het bestuursbureaus aan voldoende capaciteit en kwaliteit ontbreekt om ook de nieuwe koers goed te ondersteunen. Dat is geen verwijt, integendeel, bestuursbureaus zijn in de loop der jaren zorgvuldig lean en mean samengesteld. In veel gevallen zijn deze staforganisaties dan goed ingericht op de continuïteit van de organisatie en veel minder op de ontwikkeling en voortdurende beweging. Ze zijn nog niet klaar voor een dergelijke koerswijziging.

Wanneer de kwaliteit en capaciteit van het bestuursbureau niet aansluit bij de behoefte kan spanning ontstaan op de koers, ambities en de uiteindelijke realisatie ervan. We zien dat schoolbesturen op verschillende manieren omgaan om het bepalen welke capaciteit en kwaliteit nodig is om te voldoen ondersteuningsbehoefte vanuit de koers.

 

Ontwikkelkracht meten

Voorafgaand aan de inzet op een nieuwe koers is het goed om de ontwikkelkracht van een bestuursbureau goed in kaart te hebben. De balans tussen operationele /strategische beleidscapaciteit, zicht op verandervermogen medewerkers, maar ook inzicht in stuurmechanismen van de organisatie bepalen in grote mate het succes van een bestuursbureau. Het meten van die ontwikkelkracht is cruciaal.

 

Sturingmechanismen organisatie

De structuuronderdelen, het organisatieritme en de instrumenten die worden gebruikt, moeten uiteraard ook passen bij de nieuwe koers. Als uitgangspunten echt anders zijn dan voorheen, zal bijvoorbeeld de inrichting van het directieoverleg hierop worden aangepast. Kortom: een veranderende koers betekent ook andere sturingsmechanismen binnen het schoolbestuur. Het bestuursbureau bereidt in veel gevallen die aanpassingen voor. Op basis van de veranderende mechanismen kun je ook bepalen wat er voor nu (korte termijn) en straks (structureel) nodig is als ondersteuning vanuit het bestuursbureau.

 

Balans tussen operationele en strategische beleidscapaciteit

Continuïteit aan de ene kant en de ontwikkeling van de scholenorganisatie andere andere kant, vragen verschillende kwaliteiten van en binnen een bestuursbureau. Voor de periode van de koers zullen de bestuurders en/of directeuren van het bestuursbureau er voor moeten zorgen dat de juiste balans tussen de operationele en strategische beleidskracht aanwezig is. Door te inventariseren wat op welk niveau, wanneer moet worden ontwikkeld, kan een nauwkeurig beeld worden geschetst van de benodigde balans.

 

Verandervermogen medewerkers bestuursbureau

Om inzicht te krijgen in het verandervermogen van de medewerkers meten we de samenhang en veiligheid in uw organisatie, de veerkracht en het enthousiasme van de medewerkers, de kwaliteit van de communicatie rond de koers, de mate waarin de medewerkers zich gesteund voelen door het management en de kwaliteit van de aansturing van de veranderingen. Dit moet uiteraard aansluiten bij de missie en visie van het schoolbestuur.

Met de ontwikkelkracht in beeld kunnen tijdig besluiten worden genomen om zo de vaart in de koers te houden. Het bestuursbureau ondersteunt proactief de koers. Daarmee zijn zowel de leerlingen maar ook medewerkers, ook van het bestuursbureau, geholpen.

 

Nieuwsgierig naar de ontwikkelkracht van uw bestuursbureau?
Bel of mail ons gerust.
06-22574006 of info@edunamics.nl