055-201 8836 info@edunamics.nl

Bewustwording en Borging

Het verslag van de accountant of een vraag vanuit de Raad van Toezicht is voor veel schoolbesturen een van de redenen een start te maken met risicomanagement. Sommige besturen weten vervolgens niet waar te beginnen. Andere besturen laten medewerkers een analysetool invullen, maar daar blijft het dan bij. Veelal voelt het merendeel van de medewerkers daarbij niet de urgentie om met risicomanagement aan de slag te gaan.  

Bewustwording

Risicomanagement staat niet op zich, het is voornamelijk een aanvulling op de al bestaande beleidscyclus. Binnen deze cyclus formuleert u in gezamenlijkheid verschillende doelstellingen. Door tevens in gezamenlijkheid kort stil te staan bij al hetgeen van invloed is op het niet behalen van deze doelstellingen, ontstaat vanzelf een eerste beeld van de risico’s binnen uw schoolbestuur. Voer hierover met elkaar het gesprek. Wellicht lukt het zelfs in dit gesprek om een ‘gewicht’ te hangen aan de risico’s, waarmee u de belangrijkste risico’s benoemt.

Analyseer en bespreek

Een risicoscan helpt vervolgens om op gestructureerde en uitputtende wijze de kans en impact van risico’s in kaart te brengen. Er zijn verschillende scans beschikbaar, de ene meer uitgebreid dan de andere. Na keuze voor een risicoscan, kunt u deze door medewerkers op verschillende posities binnen uw schoolbestuur laten invullen. Interessant is vervolgens het gesprek dat u (weer) in gezamenlijkheid voert over de uitkomsten. Vraagt u zich daarbij af:

  • Zijn vanuit de scan nieuwe risico’s naar voren gekomen? Of zien we een bevestiging van de tijdens de beleidsvorming geformuleerde risico’s?
  • Hebben we door formulering tijdens beleidsvorming en door invulling van het analysetool nu daadwerkelijk alle risico’s in beeld?
  • Wat zijn beheersmaatregelen voor deze risico’s? En welke zetten we daarvan als eerste in gang?
  • Wat is de rol van de directeuren en scholen in de uitvoering van beheersmaatregelen?
  • In hoeverre kan het bestuur ondersteunen en faciliteren in de uitvoering van beheersmaatregelen?
  • Welke middelen maken we vrij voor de beheersmaatregelen?

Borg

De uitkomsten vanuit de bespreking, vormen de input voor uw definitieve beleidsdocumenten, zoals een strategisch beleidsplan, een jaarplan, een begroting en/of de jaarrekening. Hiermee borgt u op papier het risicomanagement. Door medewerkers enerzijds een verantwoordelijkheid en rol te geven in de beheersing van risico’s en anderzijds hen in tijd en geld te faciliteren, borgt u uw risicomanagement ook in de dagelijkse praktijk. Als schoolbestuur bent u nu ‘in control’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wijze waarop u handen en voeten geeft aan uw risicomanagement binnen uw bestuur? En wat Edunamics daarin voor u kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van onze specialisten:

Bert Visser (bert.visser@edunamics.nl, 06-22574006)